Användandet av Natamycin som behandlingsmedel mot mögel på ost har gett upphov till en livlig debatt. Ostfrämjandet har därför tagit fram en lista med frågor och svar om Natamycin med målet att öka kunskapen om ämnet och varför det används i osttillverkningen. Du kan läsa mer om upphovet till debatten i nyhetsartikeln om Natamycin.

Vad är natamycin?
Natamycin (livsmedelstillsats med nr E 235) är ett antibiotikum som produceras av bakterien Streptomyces natalensis. Det är verksamt mot jäst och mögel, men skyddar inte mot bakterier. Natamycin är svårlösligt i vatten och tas upp i kroppen i ytterst begränsad omfattning. Några fysiologiska effekter på människokroppen har inte kunnat påvisas (P.F. Fox).

Är Natamycin ett antibiotikum?
Ja, det är klassat som ett antibiotikum, men det påverkar inte bakterier och kan därför inte ge upphov till antibiotikaresistenta bakteriestammar. Natamycin påverkar endast jäst och mögel och trots användning i ca 30 år har man inte kunnat påvisa uppkomst av natamycinresistenta jäst- och mögelstammar (P.F Fox 1993).

Varför används natamycin?
Natamycin används för att kunna garantera konsumenten en ost fri från växt av mögel. Mögel orsakar kvalitetsförsämringar och kan potentiellt innebära risk för bildning av mykotoxiner (mögelgifter).

Finns det flera namn på Natamycin?
Olika säljföretag kan ha olika namn på preparat med den verksamma beståndsdelen natamycin. De ytterligare benämningar som kan förekomma är delvocid, pimaricin eller natamax.

Är det tillåtet att ytbehandla ost med Natamycin?
Ja, Natamycin är ett av Statens Livsmedelsverk (SLV: FS 1999:22) och Europeiska Parlamentet (Directive No. 95/2 on Food Additives) godkänt ytbehandlingsmedel för hårdost. Godkännandet bygger bl.a. på hälsobedömningar inom EU´s Vetenskapliga kommitté för livsmedel (SCF 1979) samt världshälsoorganisationens expertkommitté (JECFA 1976). Medlet tillsätts inte i ystmjölken (=inne i osten) eller på bitad, skivad eller riven hårdost.

Använder man Natamycin i andra länder?
Natamycin användes i hela världen. Det är tillåtet att använda i samtliga EU:s medlemsländer. Natamycin används på ost i alla EU-länder i större eller mindre omfattning. Sverige har 3% av EU:s ostproduktion och använder 1% av natamycinet som säljs inom EU.

Varför möglar ostar så lätt?
En ost innehåller vatten och näring och lagras längre än många andra livsmedel. Den är dessutom en miljö som gynnar mögelväxt. Därför är risken stor att den möglar om den inte skyddas.

Hur går själva ytbehandlingen till?
Natamycinet sprayas på ostens yta. Det tränger in ca 2 mm i ostens ytskikt (upp till 5 mm är tillåtet enligt Livsmedelsverket). Den tillåtna mängden är 1 milligram per kvadratdecimeter ostyta.

Vilka ostar sprayas med Natamycin?
Både plastade och vaxade hårdostar kan vara behandlade med natamycin. Behovet på varje enskild tillverkningsplats är avgörande. Det framgår alltid av märkningen på förpackningen om osten är behandlad eller inte. För tre år sedan behandlades 75 % av svensk ostttillverkning med natamycin. År 2001 behandlas 27%, således en mycket kraftig minskning

Hur mycket Natamycin kommer in i kroppen?
Natamycin finns bara på ostens yta. Myndigheterna har fastställt ett högsta rekommenderat intag på 0.3 mg natamycin/kg kroppsvikt och dag. Om man väger 50 kg kan man således få i sig 15 mg varje dag utan risk för hälsan. (När medicinsk expertis fastställer sådana gränsvärden finns dessutom stora säkerhetsmarginaler). Det motsvarar flera kg ost varje dag 7 dagar i veckan. Om man dessutom hyvlar bort ytskiktet finns nästan inget natamycin kvar på/i osten.

Försvinner Natamycinet under lagringen?
Natamycinet bryts ner till inaktiva beståndsdelar, detta sker olika snabbt beroende på bl.a. temperatur och tillgång till syre. Påvisbara mängder natamycin kan finnas på ostens yta flera månader efter tillverkningen

Hur deklareras Natamycin?
Det är upp till varje tillverkare hur man vill göra. Alla har valt att deklarera natamycin med E 235 i stället för att skriva ut det i klartext. Risken är annars stor att man deklarerar samma sak på flera olika sätt (E 235, pimaricin, delvocid, natamycin eller natamax) vilket kan bli förvillande. Butiken eller förpackaren skall kunna upplysa om vad E 235 står för.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *